Team B-Human Donates Prayer Carpets To Masjid Khateeja At Falnir,Attavar.

Masjid Khateeja At Falnir,Attavar. Sponsored By KA Bawa @ Salih Members Of Team B-Human.